Funkcjonowanie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję dostępne są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano najważniejsze wnioski, jakie z pewnością okażą się znaczące w określonych sprawach. Są to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Z poziomu strony głównej wskazanego komornika można również przejść do systemu elektronicznych licytacji. Strona komornik mikołów przygotowana jest bardzo precyzyjnie, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że cokolwiek byłoby niewyjaśnione. W zakresie działalności komornika mogą znaleźć się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika wlicza się też zajęcie majątku dłużnika a także realizowanie usług z zakresu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych umiejętności Dariusz Markocki przeprowadza spis inwentarza, na bazie jakiego sporządza później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. W dodatku, jest osobą posiadającą uprawnienia do doręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism zawierających potwierdzenia odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą również: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki w myśl przepisów z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej, z określonymi wyłączeniami.

Dodaj komentarz